کنترل فشارخون در بیماران کلیوی با مصرف میوه و سبزی بیشتر
کنترل فشارخون در بیماران کلیوی با مصرف میوه و سبزی بیشتر

کنترل فشارخون در بیماران کلیوی با مصرف میوه و سبزی بیشتر

2 آذر 1395

در بیماری های کلیوی توانایی کلیه ها در حذف اسید از خون کاهش می یابد. این وضعیت که منجر به افزایش اسید خون می شود به عنوان اسیدوز متابولیک شناخته می شود. افراد مبتلا به بیماری کلیوی به منظور خنثی سازی اسید اضافی معمولاً با استفاده از بیکربنات سدیم درمان می شوند. بسیاری از سبزیجات و میوه ها بعد از هضم سبب کاهش اسید می شوند بنابراین احتمالاً می توانند برای درمان اسیدوز متابولیک مورد استفاده قرار گیرند.
در مطالعه حاضر محققان کنترل فشارخون را در بیمارانی که بیکربنات سدیم برای درمان اسیدوز متابولیک دریافت می کردند با بیمارانی که بیکربنات سدیم دریافت نمی کردند یا میوه و سبزی به رژیمشان اضافه شده بود مقایسه کردند. در هر گروه 36 بیمار وجود داشت که داروهایی را به منظور کاهش فشارخون سیستولیک به کمتر از 130 میلی متر جیوه دریافت می کردند.
نتایج نشان داد پس از 5 سال میانگین فشارخون سیستولیک در گروه دریافت کننده میوه و سبزی در مقایسه با گروه دریافت کننده بیکربنات سدیم و گروهی که بیکربنات سدیم دریافت نمی کردند، کمتر بود.  اگرچه تمام گروه ها در شروع مطالعه دوز مشابه داروهای کنترل فشارخون را دریافت می کردند اما در انتهای مطالعه میزان داروی مصرفی در گروه دریافت کننده میوه و سبزی نسبت به دو گروه دیگر کمتر بود. میانگین هزینه ای که طی 5 سال برای تهیه داروهای کاهنده فشارخون صرف شده بود در گروه میوه و سبزی نسبت به دو گروه دیگر حدود 50 درصد کمتر بود.
محققان معتقدند در دراز مدت اضافه کردن 3 تا 4 واحد میوه و سبزی به رژیم غذایی سبب کاهش فشارخون و کاهش مصرف داروهای کاهنده فشارخون و در نتیجه کاهش هزینه های پزشکی خواهد شد.
منبع:


Nimrit Goraya, et al. Blood Pressure Control is Better and Less Expensive in Chronic Kidney Disease When Associated Metabolic Acidosis is Treated with Fruits and Vegetables Rather Than Sodium Bicarbonate. American Heart Association's High Blood Pressure 2016 Scientific Sessions
 

 

تعداد بازدید: 259

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.